Znowelizowana Ustawa o Własności Lokali z dnia 12 czerwca 2015r.

W końcu doczekaliśmy się zmian w Ustawie o Własności Lokali, które od dłuższego czasu były wyczekiwane przez zarządców nieruchomości. Potrzeby rynku ewaluowały już od dłuższego czasu, a potrzeby zmiany ustawy w kilku jej aspektach konieczne. Dzięki zmianom wielu Właścicielom umożliwi to uregulowanie spraw swoich jak i Wspólnoty Mieszkaniowej.

W załączeniu przedstawiamy Państwu zmiany w Ustawie o Własności Lokali, które weszły w życie w dniu 29 sierpnia 2015r. i są już obowiązujące.


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Poz. 1168

USTAWA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

o zmianie ustawy o własności lokali

 Art. 1.  W ustawie  z dnia  24 czerwca  1994 r.  o własności  lokali  (Dz. U.  z 2000 r.  Nr 80,  poz. 903  oraz  z 2004 r.

Nr 141, poz. 1492) wprowadza się następujące zmiany:

1)  po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. Ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielu lokalu, należy przez to rozumieć także współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych, z wyjątkiem art. 16.”;

2)  w art. 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Na potrzeby stosowania ustawy przyjmuje się, że udział w nieruchomości wspólnej współwłaściciela lokalu  w częściach  ułamkowych  odpowiada  iloczynowi  wielkości  jego  udziału  we  współwłasności  lokalu  i wielkości

udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej przypadającej na ten lokal.”;

3)  w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.”;

4)  w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Połączenie  dwóch  lokali  stanowiących  odrębne  nieruchomości  w jedną  nieruchomość  lub  podział  lokalu wymaga  zgody  właścicieli  lokali  wyrażonej  w uchwale.  W razie  odmowy  zainteresowany  właściciel  lokalu  może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.”;

5)  w art. 23 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Jeżeli lokal jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych, współwłaściciele celem oddania głosu przypadającego na ich lokal w głosowaniu prowadzonym według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, obowiązani są ustanowić w formie pisemnej pełnomocnika. Ustanowienia pełnomocnika współwłaściciele lokalu dokonują większością głosów liczoną według wielkości udziałów we współwłasności lokalu.”;

6)  w art. 25 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a.  Powództwo,  o którym  mowa  w ust. 1,  może  być  wytoczone  przeciwko  wspólnocie  mieszkaniowej w terminie  6 tygodni  od  dnia  podjęcia  uchwały  na  zebraniu  ogółu  właścicieli  lokali  albo  od  dnia  powiadomienia  wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.”;

7)  w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady  prawidłowej  gospodarki,  każdy  właściciel  lokalu  może  żądać  ustanowienia  zarządcy  przymusowego  przez

sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania.”; Dziennik Ustaw  – 2 –  Poz. 1168

8)  w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściciele lokali podejmują uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością  wspólną powierzono  w sposób określony  w art. 18 ust. 1,  z prowadzonej przez niego działalności.”;

9)  w art. 30 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)   zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.”;

10)  w art. 31 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zebrania ogółu właścicieli lokali:”;

11)  w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O zebraniu ogółu właścicieli lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: