Zadbaj o stan techniczny placu zabaw

Należy zawsze pamiętać o wykonywaniu przeglądów placu zabaw, przeglądy powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dwa razy w roku tj. na wiosnę i przed zimą. Pamiętaj, że powinieneś przeprowadzać coroczny przegląd elementów małej architektury podczas ogólnobudowlanego przeglądu budynku.

Zarządca ponosisz odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa placów zabaw na terenie należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Stałe kontrole placów zabaw są niezbędna aby utrzymać urządzania w stałej eksploatacji, a co za tym idzie w dobrym stanie technicznym, dlatego rekomendujemy oprócz obligatoryjnych przeglądów prawem przewidzianych stałą kontrolę urządzeń i instalacji na placu zabaw przez administrację i konserwatora budynku czy osiedla.  Każda taka czynność powinna być zapisana w książce z kontroli placu zabaw.

 Na jakie elementy w wyposażaniu placu zabaw należy zwrócić szczególną uwagę:

 Przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny urządzeń zabawowych dla dzieci, aby uniknąć ryzyka wypadków i zniszczenia mienia. Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości, które powinieneś koniecznie naprawić, należą:

 1. Brak ogrodzenia. Ogrodzenie zapobiegnie niekontrolowanemu wybieganiu dzieci poza jego teren oraz zapobiegnie zanieczyszczeniu placu zabaw przez zwierzęta.

 2. Brak oznaczenia urządzeń. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna zawierać informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenia wyprodukowano. Niezależnie powinien być również zaznaczony poziom gruntu niezbędny do montażu.

 3. Brak regulaminu. Regulamin powinien między innymi określać zasady użytkowania urządzeń na placu zabaw, określać zasady przebywania dzieci pod opieką dorosłych na placu zabaw, a także informować, kto jest zarządcą terenu.

 4. Brak regularnych przeglądów. Zwróć uwagę, że powinieneś wykonywać 3 rodzaje przeglądów, których częstotliwość uzależniona jest głównie od obciążenia obiektu:

a. dwa razy w roku kontrolę podstawową, podczas której powinieneś sprawdzić stan fundamentów, nawierzchni, mocowania i skutków korozji,

b. kontrolę funkcjonalną (raz na ok. 3 miesiące), kiedy powinieneś skontrolować stabilność urządzeń, ich zużycie i kompletność,

c. co najmniej raz na tydzień przeprowadź oględziny placu zabaw, aby wykryć zagrożenia wynikające z zużycia elementów lub wandalizmu.

 Zauważ, że kontrole powinny być udokumentowane i wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Zapewnij odpowiedni plan kontroli i egzekwuj jego przestrzeganie, aby niczego nie zaniedbać.

 5. Brak wymiany piasku w piaskownicy. Należy pamiętać o systematycznej wymianie piasku w piaskownicy oraz zabezpieczać ją przed przedstawianiem się zwierząt, które mogą pozostawiać odchody. Dlatego należy w razie barku osłon zakupić folie brezentowa lub inne w celu zabezpieczenia piasku,

 6. Brak konserwacji. Pamiętaj, że niekonserwowane urządzenia mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników, dlatego stała konserwacja i nadzór na placem zabaw pomoże uniknąć zdarzeń mogących stwarzać zagrożenie.

 7. Zaśmiecenie terenu. Zagrażają zdrowiu ostre, twarde lub toksyczne przedmioty, np. butelki, puszki, niedopałki papierosów, itd., więc zadbaj o to, aby plac był sprzątnięty.

 8. Niezachowanie stref minimalnych. Są to tzw. strefy bezpieczne wokół zabawek, w których nie mogą znajdować się żadne przedmioty.

 Marek Matwiejuk

Zarządca nieruchomości

Podstawa prawna:

ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003 r. nr 229, poz. 2275),

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016),

Polska Norma PN-EN 1176-1 do 7, PN-EN 1177.

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: