Przeglądy kominiarskie

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Kiedy należy wykonać przeglądy kominiarskie i czyszczenie przewodów kominowych.

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z póź mniejszymi zmianami) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza kominiarskiego w rzemiośle kominiarstwo – w odniesieniu do przewodów kominowych grawitacyjnych (art. 62 w/w ustawy ust. 1 pkt. 1c). Kontrola powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia sprawności przewodów kominowych oraz podłączeń i możliwości ich bezpiecznego użytkowania przez czas wskazany w ustawie -1 rok. Kontroli podlegają wszystkie przewody kominowe obiektu: dymowe, spalinowe, wentylacyjne. Zakres takiego badania technicznego obejmuje bardzo wiele szczegółowych czynności których ze względu na ograniczoną ilość miejsca w artykule nie jestem w stanie umieścić. Z najważniejszych można wymienić badanie: drożności, prawidłowości podłączeń, ciągu kominowego, stanu technicznego przewodów kominowych, dostępu do podłączeń itd. Każda z tych czynności jest rozszerzona o szereg podpunktów które składają się na całokształt oceny i wynik końcowy przeglądu a także pomagają w sformułowaniu zaleceń umożliwiających wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i poprawę funkcjonowania i użytkowania przewodów kominowych. Finalnym produktem każdego przeglądu jest protokół w którym zawarte są wszystkie stwierdzone podczas badania usterki i zaniedbania (które zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane powinny zostać usunięte bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli). W przypadku rażących usterek lub zagrożeniu życia każdy wykonujący przegląd mistrz kominiarski ma obowiązek wysłać kopię protokołu do miejscowego PINB-u.

Elementem traktowanym po macoszemu ale nie mniej ważnym od przeglądów jest czyszczenie przewodów kominowych które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 12 poz. 1138 z dn. 11.07.2003 r. rozdz. 7) powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich częstotliwości w zależności od ich przeznaczenia.


W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
- od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
- od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej cztery razy w roku;
- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej dwa razy w roku.
W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.


Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych umożliwia zachować ich prawidłową przepustowość (drożność) a tym samym odprowadzanie z naszych mieszkań nie tylko ubocznych produktów spalania różnego rodzaju paliw ale również (a może przede wszystkim) zużytego powietrza którym na co dzień oddychamy a od którego jakości zależy nasze zdrowie.


Wykaz norm i rozporządzeń stanowiących podstawy prawne i techniczne przy wykonywaniu kontroli przewodów kominowych:
-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 04.07.1994r. (Dz. U. Nr 89 poz.414 wraz z późniejszymi zmianami)
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 (Dz. U. Nr 10 poz. 46 z dnia 08.02.1995r. z późniejszymi
zmianami).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz.690 z dnia15.06.2002r.)
-PN-83/B-03430/Az 3: 2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania.
-PN-89/B-10425- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
-PN-67/B-03410- Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.
-PN-87/B-02411- Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.
-PN-87M-35350- Kotły grzewcze niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i badania.
-PN-93/B-02869- Przewody wentylacyjne. Badania odporności ogniowej.
-Opracowanie książkowe Wydawnictwa Arkady. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom I część 3 rozdział 22.
-Regulamin obowiązujący mistrzów kominiarskich w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznej
sprawności przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych opracowany przez Zarząd Główny Korporacji Kominiarzy Polskich.

Mistrz Kominiarski
Konrad Małmyga
nr upr. 18421

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: