Kaucja gwarancyjna czy gwarancja bankowa - zobacz, który instrument umowy lepiej chroni przed nierzetelnym wykonawcą!

W umowie masz prawo zagwarantować sobie należyte jej wykonanie. W tym celu możesz użyć różnych instrumentów określonych w art. 147–151 ustawy Pzp. Do najbardziej godnych polecenia, ze względu na łatwość dochodzenia późniejszych roszczeń, należy zaliczyć:

  • gwarancję (bankową lub ubezpieczeniową) oraz
  • kaucję gwarancyjną.

Gwarancja bankowa jest instrumentem prawnym, który pozwoli Ci bardzo szybko otrzymać określoną w niej sumę, i to bez konieczności uzyskiwania korzystnego orzeczenia sądowego. Uprawnienia nią określone realizujesz w banku, który wystawił gwarancję.

Zadbaj o to, żeby gwarancja nie przewidywała żadnych warunków wpłaty. Innymi słowy, bank powinien wykonać Twoje żądanie wypłaty, nie kwestionując go w żaden sposób.

Przykład

Oto dwie przykładowe klauzule zawierające zapis omawianej gwarancji:

  • „Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy, tj. na kwotę .......... zł (słownie: ................)”.
  • „W terminie …....... dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancję dobrego wykonania w złotych polskich w wysokości ……… zł. Gwarancja ta zostanie wystawiona przez bank zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z wzorem gwarancji bankowej określonym w załączniku nr ….... do umowy. Gwarancja ta będzie płatna na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, na jego pierwsze pisemne wezwanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o niewypełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy oraz po bezskutecznym upływie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego wezwania do wykonania tych zobowiązań”.

Kolejną instytucją, po którą możesz sięgnąć (samodzielnie lub obok gwarancji), gdy  wykonawca narusza warunki umowy w trakcie jej ważności, jest zastrzeżenie prawa zatrzymania części kwoty należnej wykonawcy z (każdej) faktury. Jest to tzw. kaucja gwarancyjna.

Omawianą kaucję możesz zastosować, wtedy gdy okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok (art. 150 ust. 3 ustawy Pzp). Zatrzymaną kwotę zwrócisz w chwili zakończenia realizacji umowy i odbioru wykonanych prac. Możesz też wydać znaczną część tej kwoty, a część (do 30%) zostawić na zabezpieczenie realizacji Twoich uprawnień z tytułu rękojmi za wady (do końca okresu rękojmi).

Przykład

Przykładowa klauzula dotycząca kaucji gwarancyjnej może brzmieć:
„Zamawiający jest uprawniony do potrącenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, kwotę w wysokości …...% z każdej wypłacanej należności, nie więcej niż do łącznej sumy stanowiącej 20% wartości przedmiotu umowy”.

 

Krzysztof Nalewajk

Administrator Nieruchomości

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: