Czy remonty może finansować lokator?

Jeśli w umowie najmu nie uregulowano pewnych kwestii szczegółowo, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Tak jest w przypadku finansowania remontów i napraw niezbędnych do wykonania w czasie trwania umowy najmu. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wynajmujący (właściciel) powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.

Tylko gdy rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego. Ponadto drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę. W przypadku lokalu mieszkalnego należą do nich w szczególności drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.
Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają właściciela, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: