Akademia

Zagadnienie zakresu kompetencji zarządcy nieruchomości rozstrzygają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, o własności lokali oraz postanowienia umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną.

Urządzenie restauracji w lokalu użytkowym nie wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej. Jego właściciel obowiązany jest jednak wykonywać swoje prawo własności w taki sposób, aby nie zakłócać użytkowania innych lokali. Ponadto wspólnota mieszkaniowa może go obciążyć, na podstawie uchwały, zwiększonymi kosztami utrzymania lokalu, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z niego.

Administratorem danych członków wspólnoty mieszkaniowej jest ta wspólnota, wynika z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)

Każdy kto mieszka na osiedlu zna problem z zastawionymi wewnętrznymi drogami osiedlowymi. Częstym problemem jest zachowanie niezastawionej drogi dla pieszych, matek z wózkami czy straży pożarnej. W jaki sposób ograniczyć zastawianie chodników, dróg tzw. dzikiego parkowania. Kto odpowiada za organizację ruchu na drogach osiedlowych ?

Zabezpieczenie interesów Wspólnoty Mieszkaniowej to jedna z najważniejszych czynności w roku. Wybierając najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową dla Wspólnoty Mieszkaniowej powoduje zabezpieczenie jej przed nieoczekiwanymi zdarzeniami np.: pożarem lub zniszczeniem mienia.

W końcu doczekaliśmy się zmian w Ustawie o Własności Lokali, które od dłuższego czasu były wyczekiwane przez zarządców nieruchomości. Potrzeby rynku ewaluowały już od dłuższego czasu, a potrzeby zmiany ustawy w kilku jej aspektach konieczne. Dzięki zmianom wielu Właścicielom umożliwi to uregulowanie spraw swoich jak i Wspólnoty Mieszkaniowej.

Włączenie ogrzewania kiedy na dworze robi się zimno na ogół budzi wśród mieszkańców wiele emocji. We Wspólnocie, zwłaszcza w dużej, znajdą się zawsze osoby, które przeciwne są zbyt wczesnemu ogrzewaniu argumentując to poniesieniem niepotrzebnych kosztów. Drugą grupą właścicieli, są zwolennicy ogrzewania w chłodniejsze dni mające pretensje do Zarządu.

Coraz więcej wspólnot poszukuje innych niż własne źródeł finansowania prac remontowych. Może okazać się, że musisz zrealizować pilny remont a na koncie wspólnoty nie ma wystarczającej kwoty pieniędzy. W takiej sytuacji zapoznaj się z ofertą kredytową banków i sprawdź, co oferują.

Jeśli w umowie najmu nie uregulowano pewnych kwestii szczegółowo, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Tak jest w przypadku finansowania remontów i napraw niezbędnych do wykonania w czasie trwania umowy najmu. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wynajmujący (właściciel) powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.

Dla osób niepalących dym tytoniowy jest na ogół dużym problemem. Sąsiedzi palący na klatkach czy balkonie to często zmora wielu osób. Jak się chronić przed śmierdzącym dymkiem, jak wyeliminować skutecznie palaczy? Co można z tym zrobić?

Zgodnie z ustawą o własności lokali każdy właściciel lokalu ma prawo zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa, umową właścicieli, bądź gdy narusza ona zasady prawidłowego zarządzania czy w inny sposób narusza jego interesy.

W umowie masz prawo zagwarantować sobie należyte jej wykonanie. W tym celu możesz użyć różnych instrumentów określonych w art. 147–151 ustawy Pzp. Do najbardziej godnych polecenia, ze względu na łatwość dochodzenia późniejszych roszczeń, należy zaliczyć:

W 2007 roku statystyczny odbiorca prądu kradł rocznie 86 kWh. - Zakłady energetyczne straciły wówczas w sumie jedną terawatogodzinę (TWh), czyli tysiąc gigawatogodzin.

Prawomocne orzeczenie o uchyleniu uchwały spółdzielni mieszkaniowej przez sąd nie zawsze skutkuje nieważnością czynności dokonanych na jej podstawie i przed jej uchyleniem. Ponadto wyrok taki nie wiąże osób, które nie były stroną tego postępowania. Takie wnioski wynikają z orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2005 roku (sygn. akt: I CK 409/04). Orzeczenie to ma duże znaczenie dla wykładni przepisów dotyczących oceny skutków prawnych jakie wywołuje uchylenie uchwały. Wyrok ten może mieć odniesienie także do wspólnoty mieszkaniowej.

Jak kształtują się Polskie Normy (PN) w zakresie oświetlenia w budynkach

Należy zawsze pamiętać o wykonywaniu przeglądów placu zabaw, przeglądy powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dwa razy w roku tj. na wiosnę i przed zimą. Pamiętaj, że powinieneś przeprowadzać coroczny przegląd elementów małej architektury podczas ogólnobudowlanego przeglądu budynku.

W budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajduje się kotłownia, która zaopatruje w ciepłą wodę użytkową oraz w centralne ogrzewanie trzy sąsiednie wspólnoty, czy powinna ona dokonywać rozliczeń za dostarczone ciepło? Jakie dokumenty księgowe powinna wystawiać Wspólnota i czy w takim wypadku powinna być płatnikiem VAT ?

Allianz Polska jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym świadczącą kompleksowe usługi blisko 2 milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych.

W praktyce Wspólnot Mieszkaniowych, szczególnie nowych, które powstają bezpośrednio po oddaniu budynku przez Developera, spotyka się często sytuacje, gdy w trakcie użytkowania budynku ujawniają się wady fizyczne, wynikające z popełnionych przez Developera błędów na etapie projektowania czy wykonania inwestycji.

Jednym z podstawowych problemów Wspólnot Mieszkaniowych są członkowie notorycznie zalegający z należnymi Wspólnocie opłatami. Zaległości te powodują znaczne utrudnienia w działaniu Wspólnoty nie tylko w zakresie planowanych wydatków, ale także również w zakresie wydatków bieżących.

Gryzonie zamieszkujące piwnice, śmietniki, garaże w naszych blokach i domach to najczęściej myszy i szczury. Nie są nowością naszych czasów. Towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat.

Coraz częściej zdarza się, że nie tylko raty kredytowe, ale i zaległości czynszowe są poważnym problemem nękającym coraz większą liczbę ludzi. Jest to problem, który uderza głównie we wspólnoty mieszkaniowe, odpowiedzialne za utrzymanie nieruchomości wspólnej.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Prawidłowe, zgodne z obowiązującym prawem i bezkonfliktowe funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej uzależnione jest w szczególności od tego w jaki sposób ją zorganizujemy.

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: